מידע לגבי סטטוס השרתים, הודעות, השבתות מתוכננות ועוד


Network Incident | Fibre break | Bryanston Ea (בתהליך)

משפיע אחר - Fibre | עדיפות - קריטית

Good Day,

 

Network Incident Reference:

#793

Current Status

Technicians have restored the majority of the services that were affected.

The remaining services that are down will be treated as individual faults and residents contacted to schedule appointments to restore services.

Area/s Affected:

Bryanston East sector 1

Network Type Affected:

Active Ethernet 

Network Incident Description:

Confirmed fibre break

Network Incident Impact:

Residents will have no connectivity

תאריך - 11/01/2019 11:30

עודכן לאחרונה - 15/01/2019 09:16

Vumatel | Post Load Shedding Delay (בתהליך)

משפיע אחר - Vumatel Trenched Clients | עדיפות - נמוכה

Clients across all networks may experience a short delay in restoring connectivity after power is restored.

This issue affects all clients on the Vumatel Trenched network. This issue is caused by the large volume of Vumatel clients requesting DHCP at the same time following Load Shedding.

Please be patient and contact us if services are not restored with 90 minutes of power being up.

We apologise for the inconvenience caused by these delays.

תאריך - 04/12/2018 17:33

עודכן לאחרונה - 06/12/2018 19:26